Podmienky nákupu

Vložte svoj text

Ako kúpiť potreby na výsadbu údržbu záhrady - a prečo od nás?

  • Objednávku môžete zadať pri každom produkte kliknutím na tlačidlo Kúpiť a vyplnením potrebných údajov
  • Dodávame len materiál a potreby na okamžité použitie pri výsadbe alebo údržbe záhrad.
  • Produkty sú zabalené v pevnom plastovom obale. Dobre znášajú aj dlhšiu prepravu.
  • Rýchlu, presnú prepravu až k vám zaisťuje predajca vlastným autom.
  • Doručené produkty čo najskôr po doručení prezrite, aby ste mohli ihned uplatniť reklamáciu u kuriera v prípade poškodenia.
  • V každom prípade pred dodaním produktov Vás vopred telefonicky informujeme o pravdepodobnom termíne dodávky.
  • Záruka výmeny a vrátenia tovaru do 7 dní! Ak by Vám zaslaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, môžete ho s priložením faktúry do 7 dní vrátiť.Všetky reklamácie prosíme oznámiť písomne. Faktúru alebo jej kópiu a reklamovaný tovar prosíme zaslať späť. V prípade oprávnenej reklamácie tovar bezplatne vymeníme. Po uplynutí 7 dní po prevzatí tovaru nie je možnosť na jeho vrátenie.

Upraviť text

Obchodné podmienky internetového obchodu www.zahradnik-michal.sk

1. Prevádzkovateľom a predávajúcim v internetovom obchode www.zahradnik-michal.sk je Michal Tibenský, Hlavná 73, 919 22, IČO 43086195, DIČ 1030772424. FO je zapísaná na obvodnom úrade v Trnave, číslo živnostenského registra: 250 - 22116

2. Zákazníkom a kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru z ponuky na internetovej stránke www.zahradnik-michal.sk

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ v objednávke uvedie meno a priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Pri objednávaní ako fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke uvedie obchodné meno a sídlo IČO, DIČ prípadne IČ DPH a adresu doručenia ak je odlišná od sídla.

4. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky zaslaním jej kópie elektronickou formou na e-mail zákazníka uvedený v objednávke. V tejto kópii objednávky je uvedené číslo objednávky, údaje zákazníka s dodacou adresou, objednaný tovar aj s jednotlivými cenami objednaného tovaru, prepravným, celková cena objednávky a stav objednávky pri každom objednanom tovare.

5. Prevádzkovateľ zašle zákazníkovi objednaný tovar podľa objednávky do 3-5 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky, a to vlastným autom. Ak prevádzkovateľ nemá objednaný tovar na sklade informuje o tom zákazníka zaslaním zmeny stavu na objednávke pri takomto tovare na e-mail, prípadne telefonicky. Prevádzkovateľ tiež bude informovať zákazníka, ak nemôže dodržať lehotu dodania 3 dni.

6. Zákazník dáva prevádzkovateľovi zaslaním objednávky súhlas poskytnúť osobné údaje o zákazníkovi uvedené v objednávke prepravcovi za účelom doručenia tovaru.

7. Zákazník pri preberaní tovaru od prepravcu obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením kúpnej ceny dostane zákazník spolu s objednaným tovarom v deň doručenia tovaru súčasne s tovarom.

8. Zákazník ako fyzická osoba - nepodnikateľ má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade zákazník kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí , objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zaslaný bankový účet zákazníka, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru.

9. Záručné podmienky sú upravené reklamčným poriadkom.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo udaním nesprávnej adresy zákazníka. Zákazník je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu.

11. Zákazník má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu jeho vypredania, v týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje zákazníka. Prevádzkovateľ môže poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru, zákazník má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

12. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, uvedené v objednávke, vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

13. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami - nepodnikateľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

14. Zákazník a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

15. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto OP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto OP, nezodpovedá prevádzkovateľ zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto OP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení OP a zvyšné časti príslušného ustanovenia OP tým zostávajú nedotknuté.

16. OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Upraviť text

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa


Kupujúci, fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.Kupujúci prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a aj formou emailu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na tejto stránke v časti Prihlásenie.Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
Predávajúci vyhlasuje, bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Upraviť text

Doprava a reklamácie

Reklamačný poriadok

1. Zákazník uplatňuje reklamáciu elektronickou poštou na adrese kontakt@zahradnik-michal.sk v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov na okrasné a 84 mesiacov na prevádzkové potreby a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Zákazník je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu (faktúru), alebo blok o nákupe a cene.

3. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude zákazníkovi oznámené telefonicky alebo elektronickou poštou e-mailom. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Všetky reklamácie budú vybavované formou emailu na adrese kontakt@zahradnik-michal.sk

5. Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie ako aj vydať doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Upraviť text

Doprava a platba za tovar

Doprava:

Prepravné zabezpečuje predajca vlastným autom do 3-5 dní od objednania (cez pracovné dni).

Po prijatí objednávky cez eshop vás bude do 24 hodín predajca telefonicky kontaktovať (cez pracovný týždeň) pre informovanie o dodaní tovaru. Pred odoslaním objednávky vás bude predajca telefonicky kontaktovať o termíne a čase dodania. Predajca zvyčajne pred doručením kontaktuje zákazníka na telefonické číslo zadané v objednávke.

Cenník za dopravu zabezpečenú predajcom Trnava a okolie: 10 €

Platba za tovar:

Zákazník platí za tovar vopred na účet predajcu. Na každú objednávku bude na email odberateľovi zaslaná zálohová faktúra o nákupe a cene. Po prijatí platby na účet predajcu bude automaticky na email zákazníkovi odoslaná faktúra o prijatí úhrady. Zásielka bude dodaná do 3-5 pracovných dní od prijatia platby za objednávku.

Tieto OP sú platné od 01.02.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce OP.

Michal Tibenský - prevádzkovateľ www.zahradnik-michal.sk