Zmladenie korún starších jabloní

03.02.2014 12:45

Zmladzovací rez jabloní je potrebný po niekoľkých rokoch aj v pravidelne orezávaných korunách. Predovšetkým bohato rodiace kultivary sa rýchlo vyčerpajú. Ich plody sú malé a rast výhonkov je značne spomalený. Zmladzovanie znamená spätný rez až po viacročné drevo, pričom sa koruna asi o tretinu zmenší.

 

 

 

 

Postup pri zmladzovacom reze starších jabloní

 

Pri zmladzovacom reze jabloní sa najprv odstránia všetky suché, choré, vzpriamene a dovnútra koruny rastúce konáre. Hlavný  stredový konár sa spätne zníži po nižšie rozkonárenie rastúce šikmo nahor. Bočné ramená sa skrátia na nižšie rozkonárenie tak, aby smerovali smerom na vonkajší mladší konár. Takto sa vytvorí súmerná vzdušná koruna, na ktorej sa urobí omladenie rodivého obrastu ako pri udržovacom reze.

 

Ak je jabloň naštepená na silne rastúcom podpníku a vytvára mohutné konáre a množstvo zahusťujúcich výhonov, je potrebná prebierka konárov  a presvetlenie celej koruny. Vodorovnejšie rastúce konáre sa ponechajú a neskracujú,  pretože sa na nich vytvoria kvetné púčiky. Následne po presvetlení a odstránení konkurenčých výhonov sa zníži stredník na nižšie rozvetvenie mladších konárov.

 

Zmladzovací rez korún jabloní  sa musí prispôsobiť miazgovej rovnováhe, čo znamená vyrovnaní pomer bočných konárov k hlavnému konáru (stredník) pre budúce množstvo úrody.

 

Jablone po zmladzovacom reze nadobudnú presvetlenú, vzdušnú korunu v optimálnej výške, čím sa zníži náročnosť udržovacieho rezu v budúcnosti a obnoví sa kvalita plodov.

 

Jabloň – zmladzovací rez zanedbaných stromov

 

Neorezávaný, zanedbaný ovocný strom je typický prípad, ked treba pristúpiť k silnejšiemu zmladzovaciemu rezu. Po hlbšom reze zvyčajne nasleduje prudký rast nových výhonkov. Strom bude na rez reagovať miernejšie, ako sa zmladzuje  postupne v priebehu 2-3 rokov.

 

Pred samotným zmladením sa odstránia všetky suché, poškodené konáre z vnútra koruny. Vyberú sa tri až štyri konáre ak nemá strom hlavným stredník, ktoré budú slúžiť ako hlavné . Treba vybrať tie, ktoré súi dostatočne rozložené a pevné, ostatné sa odstránia. Hlavné bočné konáre sa skrátia o jednu tretinu dlžky na mladšie rozkonárenie, tak aby mladý výhon smeroval smeroval šikmo hore a von s koruny.

 

Takto vznikne presvetlená koruna s bočnými konármi, ktorá ponesie budúcu úrodu. Ak má jablon stredník, ten sa podobne ako bočné ramená zníži na nižšie rozkonárenie, avšak len o jednu tretinu svojej dlžky. Tým sa v tomto roku začnú rýchlešie tvoriť mladé výhony v spodných časztiach koruny, ktoré je treba počas leta preriediť, aby bola koruna stále vzdušná a presvetlená. Treba dbať na miazgovú rovnováhu, aby bol rovnomerný pomer bočných konárov k stredníku, čo má za následok vyrovnané ho rastu a urodnosti stromu.  

 

Do vnútra koruny sa bude dostávať viac svetla, čo má za následok lepšie dozrievanie a vyfarbenie plodov. Tento proces sa opakuje počas dvoch až troch rokov, čím sa dosiahne obnovenie rodivosti a koruna v optimálnej výške a tvare.